logo
Boka taxi Taxi telefonnummer Taxi priser Flygplats taxi Förhandsbeställningar Färdtjänst FPA-taxi FPA-taxi Nyland FPA-taxi Egentliga Tavastland FPA-taxi Egentliga Finland FPA-taxi Birkaland FPA-taxi Satakunta FPA-taxi Mellersta Finland FPA-taxi Norra Savolax FPA-taxi Lappland Integritetspolicy – FPA taxitransporter Taxi Helsinki App Företag Vilka är vi? Kontaktinformation Respons Integritetspolicy
sv Suomi English
Svenska Suomi English

Kameraövervakning inspelning

Bakgrund

Taksi Helsinki Oy, 0838031-9, (”Taksi Helsinki”, ”vi” eller ”oss”) är personuppgiftsansvarig med avseende på den behandling av personuppgifter som sker via den säkerhetskamera som är installerad i en av Taksi Helsinkis taxibilar.

I den här dataskyddsbeskrivningen beskriver vi och ger vi dig mer information om hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter via den säkerhetskamera som är installerad i en av Taksi Helsinkis taxibilar när du använder våra taxitjänster som passagerare eller som chaufför hos Taksi Helsinki. Personuppgifter är alla sådana uppgifter som kan användas för att identifiera en fysisk person.

För oss är det viktigt att du känner dig trygg beträffande vårt sätt att behandla dina personuppgifter. Vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att skydda dina personuppgifter och för att dina personuppgifter ska behandlas enligt tillämplig dataskyddslagstiftning och vår interna praxis.

Hur samlar vi in dina personuppgifter?

I taket på de taxibilar som omfattas av Taksi Helsinkis förmedlingssystem har det installerats en säkerhetskamera, som automatiskt spelar in och lagrar bildmaterial om dig när du åker taxi eller arbetar som taxichaufför. Bildinspelningarna kan innehålla dina personuppgifter om det baserat på dem är möjligt att identifiera dig. Vår säkerhetskamera samlar inte in och behandlar inte heller i övrigt ljudinspelningar utan endast bildmaterial.

Säkerhetskameran i taxins tak spelar in bilder inifrån taxin så länge din resa varar. Bildinspelningen sparas lokalt på säkerhetskamerans minneskort.  Säkerhetskameran är inte ansluten till ett datanät eller någon annan enhet.

Bildmaterialet på minneskortet tas inte tillvara och gås inte heller igenom annat än för att utreda olycksfall eller situationer som utgjort en säkerhetsrisk. Ett typiskt exempel är begäran från polisen att undersöka inspelningar i samband med undersökning av brottsmisstanke eller trafikolyckor.

När och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar inte bildmaterial som samlats in av säkerhetskameran för några andra än följande uttryckliga och lagliga ändamål:

Trygga säkerheten och skydda egendom

Behandlingen av bildmaterialet från säkerhetskamerorna i taxibilarna är i första hand att trygga taxichaufförernas och passagerarnas säkerhet och skydda egendomen. Säkerhetskameran ska förebygga våld mot taxichaufförerna och passagerarna samt vandalism på egendom och andra egendomsbrott. Dessutom ska säkerhetskameran skydda taxichaufförernas arbetsro och därigenom bidra till trafiksäkerheten. Den behandling som görs för detta ändamål omfattar inte annan behandling av bildinspelningarna än automatisk lagring och radering av bilderna.

PersonuppgiftskategorierJuridisk grund
– Bildinspelningar
Berättigat intresse. Behandlingen av personuppgifter behövs för att vi ska kunna genomföra de berättigade intressen som avser chaufförernas och passagerarnas personsäkerhet och skydd av egendom samt förebyggande av situationer som utgör en risk för dessa.

Till dessa berättigade intressen räknas även skydd av chaufförernas arbetsro och trafiksäkerheten.

Bevaringstid. De bildinspelningar som samlats in för detta ändamål sparas på säkerhetskamerans minneskort i cirka två (2) dagar varefter de raderas automatiskt.

Utredning av olycksfall och situationer som utgjort en risk för säkerheten

Vi kan behandla dina personuppgifter om vi är tvungna att utreda inträffande olycksfall eller andra situationer som utgjort en risk för säkerheten. Sådan behandling av personuppgifter kan avse till exempel en situation där ett brott mot passagerarens eller chaufförens egendom sker i taxibilen. Endast en utsedd anställd på Taksi Helsinki har rätt att utföra behandling och gå igenom bildinspelningar som hänför sig till detta ändamål.

Om polisen begär oss överlåta bildinspelningen för att undersöka en brottsmisstanke kan vi vara skyldiga att dela med oss av bildinspelningen med polisen. Grunden för sådant överlåtande av personuppgifter är uppfyllande av Taksi Helsinkis lagstadgade skyldigheter.

PersonuppgiftskategorierJuridisk grund
– Bildinspelningar
Berättigat intresse. Behandlingen av personuppgifter behövs för att vi ska kunna genomföra de berättigade intressen som avser chaufförernas eller passagerarnas olyckor eller situationer som utgör en risk för säkerheten.
 
Lagstadgad skyldighet. När polisen ber oss om en bildinspelning delar vi med oss av den med polisen, om det behövs för att vi ska uppfylla våra lagstadgade skyldigheter.

Bevaringstid. Personuppgifter som samlas in för detta ändamål lagras endast så länge som det behövs för att utreda olycksfall eller situationer som utgör en risk för säkerheten eller för att uppfylla vår lagstadgade skyldighet. Därefter förstörs bildinspelningar som har behandlats för detta ändamål.
Mottagare med vilka vi delar med oss av dina personuppgifter

Vid behov kan vi dela med oss av dina personuppgifter med andra instanser. Vi separerar mottagarna av dina personuppgifter i tjänsteleverantörer och övriga mottagare. Tjänsteleverantörer är personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter åt Taksi Helsinki för de ändamål som fastställs i den här dataskyddsbeskrivningen. Övriga mottagare som kan ta emot dina personuppgifter är personuppgiftsansvariga och behandlar personuppgifterna för sina egna ändamål.

Vi kan dela med oss av dina personuppgifter med följande mottagare:

Tjänsteleverantörer

Vi använder en tjänsteleverantör för att behandla personuppgifter för utredning av olycksfall eller situationer som utgör en risk för säkerheten. Tjänsteleverantören är TH-Autolaite Oy, som behandlar personuppgifterna åt oss och vi svarar för denna verksamhet när personuppgifter behandlas. Tjänsteleverantörens uppgift är att ta minneskortet ur säkerhetskameran och leverera det säkert till den utsedda anställda på Taksi Helsinki. Tjänsteleverantören saknar rätt att öppna eller gå igenom de bildinspelningar som finns på minneskortet.

Vi är personuppgiftsansvariga vad beträffar den behandling av personuppgifter som tjänsteleverantörerna utför åt oss.

Övriga mottagare

Vi behov delar vi även med oss av dina personuppgifter till övriga mottagare, som själva är personuppgiftsansvariga när de behandlar dina personuppgifter.

MottagareSyfteJuridisk grund
Domstolar, motparter, m.fl. Vi kan dela med oss av dina personuppgifter till domstolar, motparter m.fl. om det behövs för att vi ska kunna försvara oss mot eventuella rättsanspråk som riktas mot oss.Berättigat intresse.  Behandlingen är nödvändig för att genomföra vårt berättigade intresse med avseende på att försvara oss mot rättsanspråk.
Brottsbekämpande myndigheter, t.ex. polisenVid behov kan vi dela med oss av dina personuppgifter till myndigheterna om vi har en lagstadgad skyldighet att dela med oss av uppgifterna.Lagstadgad skyldighet.
Behandlingen behövs för att uppfylla de lagstadgade skyldigheterna.
Var behandlar vi personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter endast i Finland och EU. Vi varken överför eller överlåter dina personuppgifter till tredjeländer utanför EU.

Dina rättigheter

Du har med stöd av dataskyddslagstiftningen vissa rättigheter beträffande behandlingen av dina personuppgifter. Om du gör en begäran som avser dina rättigheter, behandlar vi i detta samband dina personuppgifter i den utsträckning det behövs för att vi ska kunna uppfylla dina rättigheter. Gör en begäran om att utnyttja dina rättigheter genom att kontakta oss på tietosuojavastaava@taksihelsinki.fi.

Du har rätt att:

Få tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig. Vi ger dig dessa uppgifter om vi inte har en lagstadgad skyldighet att låta bli att dela med oss av uppgifterna eller om delningen av uppgifterna skulle ha en skadlig inverkan på tredje parters rättigheter och friheter.

Uppdatera dina personuppgifter

Du har rätt att begära att felaktiga eller bristfälliga personuppgifter ska korrigeras eller kompletteras.

Motsätta dig behandlingen av personuppgifter

Du har rätt att motsätta dig behandlingen av personuppgifter som behandlas på grund av berättigat intresse genom att åberopa en personlig, särskild situation. I det här fallet slutar vi använda dina personuppgifter när behandlingen grundas på ett berättigat intresse, om vi inte kan visa att vårt berättigade intresse åsidosätter dina dataskyddsrelaterade intressen, rättigheter och friheter eller om att behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att upprätta, formulera eller försvara rättsanspråk.

Radera dina personuppgifter

I vissa situationer har du rätt att begära att dina personuppgifter raderas. Vi kan dock inte radera dina personuppgifter om till exempel lagen ålägger oss att bevara uppgifterna eller om vi behöver dina uppgifter för att upprätta, formulera eller försvara ett juridiskt anspråk.

Begränsa behandlingen av personuppgifter

Du har i vissa situationer rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om behandlingen av dina personuppgifter begränsas kan vi utöver att bevara dina personuppgifter endast behandla dem med stöd av ditt samtycke, för att upprätta, formulera eller försvara ett rättsanspråk, eller för att skydda tredje parters rättigheter.

Vi kan uppdatera den här registerbeskrivningen

Vi kan tidvis uppdatera informationen i den här dataskyddsbeskrivningen till exempel om vi behandlar personuppgifter för nya ändamål eller delar med oss av personuppgifterna med nya mottagare. I det fallet informerar vi dig om uppdateringen på lämpligt sätt. Den senaste versionen av den här dataskyddsbeskrivningen eller dess innehåll publiceras alltid på Taksi Helsinkis webbplats.

Ta kontakt

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du nedan. Om du inte är nöjd med det svar du får har du rätt att lämna in klagomål hos den behöriga tillsynsmyndigheten i Finland. Den behöriga tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter hittar du här.

Den personuppgiftsansvariges kontaktinformation

Taksi Helsinki Oy

0838031-9

Banmästargatan 7 B, 00520 Helsingfors

Dataskyddsombudets kontaktinformation

tietosuojavastaava@taksihelsinki.fi