logo
Boka taxi Taxi telefonnummer Taxi priser Flygplats taxi Förhandsbeställningar Färdtjänst FPA-taxi FPA-taxi Nyland FPA-taxi Egentliga Tavastland FPA-taxi Egentliga Finland FPA-taxi Birkaland FPA-taxi Satakunta FPA-taxi Mellersta Finland FPA-taxi Norra Savolax FPA-taxi Lappland Integritetspolicy – FPA taxitransporter Taxi Helsinki App Företag Vilka är vi? Kontaktinformation Respons Integritetspolicy
sv Suomi English
Svenska Suomi English

Kunder

Bakgrund

Taksi Helsinki Oy, 0838031-9, (”Taksi Helsinki”, ”vi” eller ”oss”) är personuppgiftsansvarig vid behandlingen av dina personuppgifter i samband med användningen av Taksi Helsinkis taxiförmedlingstjänster och kundapplikation. Dessutom är vi personuppgiftsansvarig när vi kontaktar dig beträffande Taksi Helsinkis marknadsföring och övriga kommunikation.

Vid sidan av Taksi Helsinki är även det trafikföretag (”Föraren”) som omfattas av Taksi Helsinkis beställningsförmedlingstjänster gemensamt personuppgiftsansvarig med oss vid genomförandet av taxiförmedlingstjänsterna. Du kan läsa mer om Taksi Helsinkis och Förarens gemensamma behandling av personuppgifter i avsnitten ”Arrangemang som avser gemensam behandling av personuppgifter” och ”Erbjudande och genomförande av taxiförmedlingstjänster”.

I den här dataskyddsbeskrivningen beskriver vi hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av dina personuppgifter. Personuppgifter är alla sådana uppgifter som kan användas för att identifiera en fysisk person.

För oss är det viktigt att du känner dig trygg beträffande vårt sätt att behandla dina personuppgifter.

Vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att skydda dina personuppgifter och för att dina personuppgifter ska behandlas enligt tillämplig dataskyddslagstiftning och vår interna praxis.

Arrangemang som avser gemensam behandling av personuppgifter

Vi är gemensamt personuppgiftsansvariga med Föraren beträffande de ändamål för gemensam behandling av personuppgifter som avser erbjudande och genomförande av taxiförmedlingstjänsterna. Dessa ändamål för gemensam behandling av personuppgifter, som den gemensamma behandlingen av personuppgifter avser, specificeras i detalj i avsnittet ”Erbjudande och genomförande av taxiförmedlingstjänster”.

Som gemensamt personuppgiftsansvarig vid erbjudandet och genomförandet av taxiförmedlingstjänsterna är alltid den Förare som har godkänt och mottagit din beställning samt genomfört den taxitransport du har beställt. Med Förare avses ett trafikföretag som är verksamt som juridisk person eller enskild näringsidkare. För tydlighets skull konstateras att de hänvisningar som görs i den här dataskyddsbeskrivningen avser de taxiförare (”chaufför”) som avklarat taxitillståndsprovet och som omfattas av Förarens arbetsledningsrätt.

I enlighet med dataskyddslagstiftningen har vi avtalat om arrangemangen beträffande det gemensamma personuppgiftsansvaret med Föraren genom ett skriftligt avtal. De väsentliga delarna i arrangemanget enligt avtalet är de följande:

  • Taksi Helsinki svarar information som avser den gemensamma behandlingen av personuppgifter med hjälp av denna dataskyddsbeskrivning.
  • Taksi Helsinki och förare skapar en gemensam kontaktpunkt för att det ska vara enklare för dig att utnyttja dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Den här kontaktpunkten är Taksi Helsinkis dataskyddsombud, vars kontaktuppgifter du hittar i avsnittet ”Ta kontakt”.
  • Oavsett det ovannämnda har du rätt att utnyttja dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen gentemot både oss och Föraren.

Förarens kontaktuppgifter hittar du på det kort som är fäst på instrumentpanelen i taxibilen samt på kvittot över taxiresan.

Hur samlar vi in dina personuppgifter

Vi samlar in dina personuppgifter på följande sätt:

Personuppgifter som du själv ger oss, till exempel när du gör en beställning, skapar ett användarkonto i vår kundapplikation, när du som kund bedömer taxiresan, när du lämnar kundrespons, när du deltar i en tävling som vi ordnar samt annars när du direkt växelverkar med oss.

Med automatiserade metoder, till exempel när vi skapar ett beställningsnummer och automatiskt ansluter din beställning till närmaste lediga taxibil, när vi sparar ditt telefonsamtal till beställningsnumret, när du tillåter att din terminalenhet samlar in positionsdata för användning av kundapplikationen samt när vi ger dig stamkundspoäng för beställningar som omfattas av stamkundsprogrammet.

Från Föraren, till exempel när Föraren eller chauffören meddelar att beställningen är mottagen och har slutförts samt när vi får en utredning från Föraren eller chauffören på kundrespons som du har gett.

Från tredje parter, till exempel karttjänsteleverantören i kundapplikationen, om du har tillåtit insamling av din terminalenhet, varvid karttjänsteleverantören kan ge oss information om var du ska plockas upp.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Förenklat behandlar vi dina personuppgifter för följande ändamål:

•   Erbjudande och förmedling av taxiförmedlingstjänster.

•   Genomförande av Taksi Helsinkis kundapplikation och stamkundsprogram.

•   Marknadsförings- och kommunikationssyften.

•   Säkerhetssyften.

De ändamål för vilka vi behandlar dina personuppgifter specificeras i detalj nedan.

Erbjudande och förmedling av taxiförmedlingstjänster

Utdelning av beställningar, utförande av resor och uppföljning av genomförda resor

Vi behandlar dina personuppgifter när vi tar emot din beställning samt annars när vi genomför din taxiresa. I denna typ av behandling av personuppgifter ingår mottagning av beställning och skapande av beställningsnummer, utdelning av din beställning till närmaste lediga chaufför, koppling av taxibilens positionsdata till din beställning samt mottagande av uppgift om slutförd resa från chauffören.

Taksi Helsinki och Föraren är gemensamt personuppgiftsansvariga vid den behandling av personuppgifter som avser utdelning av beställningar, genomförande av resor och uppföljningen av genomförda resor.

PersonuppgiftskategorierJuridisk grund
– Grundläggande och identifierande uppgifter
– Fordonets positionsdata
– Beställningsuppgifter

Berättigat intresse (Taksi Helsinki). Behandlingen av personuppgifter behövs för att vi ska kunna genomföra Taksi Helsinkis och Förarens berättigade intresse beträffande utdelning av beställningar, genomförande av resor och uppföljning av genomförda resor.

Avtal (Föraren). Behandlingen av personuppgifter behövs för att verkställa avtalet om taxitransport mellan Föraren och kunden eller för att på kundens begäran utföra åtgärder före ingående av avtal.
Bevaringstid. Personuppgifter som samlas in för detta ändamål lagras i två år för att vi ska kunna förbereda oss för och försvara oss mot eventuella rättsanspråk som riktas mot oss eller Föraren. Därefter raderar vi ovannämnda personuppgifter enligt vår interna praxis.

Möjliggörande av kommunikationen mellan chauffören och kunden

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna möjliggöra kommunikationen mellan chauffören och dig beträffande din beställning. Vi delar med oss av dina personuppgifter till chauffören för att chauffören ska kunna ringa upp dig till exempel i en situation där chauffören inte hittar dig på avhämtningsplatsen.

Taksi Helsinki och Föraren är gemensamt personuppgiftsansvariga vid behandlingen av personuppgifter som ska möjliggöra kommunikationen mellan chauffören och kunden.

PersonuppgiftskategorierJuridisk grund
– Grundläggande och identifierande uppgifter
– Kontaktuppgifter
– Beställningsuppgifter
Berättigat intresse (Taksi Helsinki). Behandlingen av personuppgifter behövs för att vi ska kunna genomföra Taksi Helsinkis och Förarens berättigade intresse beträffande kommunikationen mellan chauffören och kunden.
 
Avtal (Föraren). Behandlingen av personuppgifter behövs för att verkställa avtalet om taxitransport mellan Föraren och kunden eller för att på kundens begäran utföra åtgärder före ingående av avtal.
Bevaringstid. Personuppgifter som samlas in för detta ändamål lagras så länge chaufförens arbetsskift pågår. Taksi Helsinki sparar ändå personuppgifter för utdelning av beställningar, genomförande av resor och uppföljning av genomförda resor i ovannämnda två års tid. Därefter raderar vi ovannämnda personuppgifter enligt vår interna praxis.

Genomförande av kundsupport för taxibeställning och information till kunden om taxibilens position

Om du kontaktar oss för att fråga om taxibilens position eller annat som gäller din beställning behandlar vi dina personuppgifter för att genomföra kundsupporten. Detta är viktigt för att vi till exempel ska kunna hänvisa dig och/eller chauffören till rätt avhämtningsplats. Via Taksi Helsinkis kundapplikation får du aktuell information om positionen för den taxibil som genomför din beställning.

Taksi Helsinki och Föraren är gemensamt personuppgiftsansvariga vid behandlingen av personuppgifter som ska möjliggöra kommunikationen mellan chauffören och kunden.

PersonuppgiftskategorierJuridisk grund
– Grundläggande och identifierande uppgifter
– Kontaktuppgifter
– Beställningsuppgifter
. Fordonets positionsdata
Berättigat intresse (Taksi Helsinki). Behandlingen av personuppgifter behövs för att vi ska kunna genomföra Taksi Helsinkis och Förarens berättigade intresse beträffande kundsupport för taxibeställningen och informera kunden.
 
Avtal (Föraren). Behandlingen av personuppgifter behövs för att verkställa avtalet om taxitransport mellan Föraren och kunden eller för att på kundens begäran utföra åtgärder före ingående av avtal.
Bevaringstid. Om du kontaktar oss per telefon sparar vi samtalsinspelningen i 30 dagar från mottagande av samtalet för att kunna verifiera affärstransaktionerna och säkerställa kvaliteten i servicecentralens verksamhet. Taksi Helsinki sparar ändå personuppgifter för utdelning av beställningar, genomförande av resor och uppföljning av genomförda resor i ovannämnda två års tid. Därefter raderar vi ovannämnda personuppgifter enligt vår interna praxi

För att säkerställa kvaliteten i kundupplevelsen genom att behandla kundbedömningar och -respons

Vi behandlar dina personuppgifter om du bedömer eller ger respons på till exempel din beställning eller chaufförens agerande i Taksi Helsinkis kundapplikation, via vår webbplats eller via andra motsvarande responskanaler. I dessa fall behandlar vi dina personuppgifter när vi tar emot din respons, granskar uppgifterna om beställningen och dess genomförande samt när vi eventuellt begär en utredning av chauffören med anknytning till den respons du har gett.

PersonuppgiftskategorierJuridisk grund
– Grundläggande och identifierande uppgifter
– Kontaktuppgifter
– Beställningsuppgifter
– Fordonets positionsdata
– Kundens bedömningar
– Ytterligare information du har gett i
Berättigat intresse (Taksi Helsinki). Behandlingen av personuppgifter behövs för att vi ska kunna genomföra Taksi Helsinkis berättigade intresse beträffande skötande av kundbedömningar och -respons samt säkerställa kvaliteten.
Bevaringstid. Personuppgifter som samlas in för detta ändamål lagras i två år för att vi ska kunna förbereda oss för och försvara oss mot eventuella rättsanspråk som riktas mot oss eller Föraren. Därefter raderar vi ovannämnda personuppgifter enligt vår interna praxis

Verifiering av affärstransaktioner och kvalitetssäkring beträffande verksamheten i servicecentralen

Vi sparar de telefonsamtal som ringts till Taksi Helsinkis beställningsnummer. Syftet med verifieringen är att spara den beställning du har gjort för att vi vid behov ska kunna verifiera den affärstransaktion som är förknippad med taxibeställningen. Dessutom kan vi använda inspelningen för kvalitetssäkring av verksamheten i servicecentralen, om du ger respons på den kundbetjäning du får när du ringer beställningsnumret.

PersonuppgiftskategorierJuridisk grund
– SamtalsinspelningarBerättigat intresse. Behandlingen av personuppgifter behövs för att vi ska kunna genomföra Taksi Helsinkis berättigade intresse beträffande verifiering av affärstransaktioner och kvalitetssäkra verksamheten på servicecentralen.
Bevaringstid. Samtalsinspelningarna bevaras i 30 dagar från mottagande av samtalet om inspelningen inte behöver sparas längre för att vi ska kunna förbereda oss för och försvara oss mot eventuella rättsanspråk som riktas mot oss.
Genomförande av kundapplikation och stamkundsprogram

Erbjudande av kundapplikation, skapande av användarkonton och administration av kundrelation

När du skapar ett användarkonto i Taksi Helsinkis kundapplikation eller annars använder kundapplikationen, behandlar vi dina personuppgifter för att kunna administrera kundrelationen och kundapplikationen. När du använder kundapplikationen behandlar vi dina personuppgifter även för att säkerställa den grundläggande säkerheten i kundapplikationen och för att säkerställa de förfrågningar du gör i kundapplikationen. Du behöver inte skapa ett användarkonto för att kunna använda kundapplikationen, men med ett konto får du tillgång till bättre förmåner, såsom möjlighet att bli VIP- eller SuperVIP-kund i vårt stamkundsprogram.

PersonuppgiftskategorierJuridisk grund
– Grundläggande och identifierande uppgifter
– Kontaktuppgifter
-Samtycken som gäller marknadsföring
-Inloggningsuppgifter
Avtal. Behandlingen av personuppgifter behövs för att verkställa avtalet om användning av kundapplikationen mellan Taksi Helsinki och kunden eller för att på kundens begäran utföra åtgärder före ingående av avtal.
Bevaringstid. Personuppgifter som samlas in för detta ändamål sparar vi så länge som kundens användarkonto är aktivt. Kunden kan själv administrera hur länge kundkontot och tillhörande personuppgifter ska sparas med funktionen ”Mina data” i kundapplikationen. Med andra ord bestämmer kunden själv hur länge användarkontot och tillhörande personuppgifter ska sparas.

Genomförande av förbättrade servicefunktioner på kundens begäran

För att kunna erbjuda dig bättre och snabbare service gör vi det möjligt att beställa taxi baserat på positionsdata för din terminalenhet. När du ger ditt samtycke, samlar Taksi Helsinkis kundapplikation positionsdata för din terminalenhet och delar den med karttjänsteleverantören för kundapplikationen för att vi ska kunna fastställa din avhämtningsplats. Du kan läsa mer om behandlingen av personuppgifter i anslutning till beställning av taxi, utdelning av beställningar och genomförande av resor i avsnittet ”Erbjudande och förmedling av taxiförmedlingstjänster”.

PersonuppgiftskategorierJuridisk grund
– Positionsdata för kundens terminalenhetAvtal. Behandlingen av personuppgifter behövs för att verkställa avtalet om användning av kundapplikationen mellan Taksi Helsinki och kunden eller för att på kundens begäran utföra åtgärder före ingående av avtal.
 
Samtycke. Behandlingen av positionsdata för terminalenheten baseras på ditt samtycke eller om samtycket till användningen av positionsdata (lokaliseringsuppgifter) entydigt framgår av sammanhanget enligt lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation.
Bevaringstid. Taksi Helsinki sparar inte positionsdata för terminalenheten, utan dessa delas till karttjänsteleverantören för vår kundapplikation, som sparar uppgifterna enligt den tid denne angett. Karttjänsteleverantören för kundapplikationen specificeras i detalj i avsnittet ”Mottagare med vilka vi delar med oss av dina personuppgifter”

Genomförande av stamkundsprogrammet för att engagera kunder

När du skapar ett användarkonto i Taxi Helsinkis kundapplikation ansluter du dig samtidigt till Taksi Helsinkis stamkundsprogram. Om du inte skapar ett användarkonto kommer du inte med i stamkundsprogrammet. När du gör en beställning genom att ringa eller via vår kundapplikation behandlar vi dina personuppgifter för att automatiskt identifiera om din beställningshistorik berättigar dig till kundnivån VIP eller SuperVIP. Om VIP- eller SuperVIP-kundnivån uppfylls, flyttar vi dig automatiskt förbi den eventuella beställningskön. I kundapplikationen visar vi hela tiden den aktuella informationen om din stamkundsnivå samt de stamkundspoäng du har nått. En (1) taxibeställning ger dig alltid tio (10) stamkundspoäng. För att komma upp till VIP- eller SuperVIP-kundnivå behöver du 100 stamkundspoäng.

PersonuppgiftskategorierJuridisk grund
– Grundläggande och identifierande uppgifter
– Kontaktuppgifter
– Beställninsuppgifter
– Stamkundspoäng
Avtal. Behandlingen av personuppgifter behövs för att verkställa avtalet om stamkundsprogram mellan Taksi Helsinki och kunden eller för att på kundens begäran utföra åtgärder före ingående av avtal.
Bevaringstid. Ett VIP- eller SuperVIP-medlemskap enligt stamkundsprogrammet förutsätter minst tio beställningar inom 60 dagar. Vi bevarar uppgifterna om stamkundspoäng i 60 dagar från den senaste beställningen i stamkundsprogrammet. Till övriga delar sparar vi personuppgifter som ansluter till beställningar i ovannämnda två års tid. Därefter raderar vi ovannämnda personuppgifter enligt vår interna praxis.

Smidigare betalning av taxiresan via kundapplikationen

Vi gör det möjligt att betala taxiresan direkt via kundapplikationen. Den behandling av personuppgifter som görs i detta sammanhang omfattar införing av dina betalkortsuppgifter i betalningstjänsteleverantörens tjänst Netaxpet, som är integrerad i kundapplikationen, och för att leverera dig kvitton över betalningarna. Vi varken sparar eller lagrar dina betalkortsuppgifter själva, utan vi möjliggör med kundapplikationen endast att dessa uppgifter kan samlas in och lagras av betalningstjänsteleverantören.

PersonuppgiftskategorierJuridisk grund
– Grundläggande och identifierande uppgifter
– Beställningsuppgifter
-Uppgifter om betalning
Avtal. Behandlingen av personuppgifter behövs för att verkställa avtalet om taxiresa mellan Taksi Helsinki och kunden eller för att på kundens begäran utföra åtgärder före ingående av avtal.
Bevaringstid. Personuppgifter som samlas in för detta ändamål sparar vi i cirka sex (6) år för att uppfylla de skyldigheter som bokföringslagstiftningen fastställer. Därefter raderar vi ovannämnda personuppgifter enligt vår interna praxis.

Mätning och uppföljning av användningen av kundapplikationen för att utveckla våra tjänster

Analystjänsteleverantörerna för kundapplikationen kan samla in information om användningen av kundapplikationen. Med hjälp av dessa uppgifter kan vi till exempel få reda på hur användarna förflyttar sig i kundapplikationen samt få annan information om användarna, såsom besökarmängder och annan anonym kombinerad information om användarna och användningen av kundapplikationen. Med hjälp av dessa uppgifter kan vi mäta och följa upp användningen av kundapplikationen, för att i fortsättningen kunna utveckla och erbjuda dig bättre tjänster. Uppgifter som samlas in för detta ändamål är inte direkta personuppgifter, utan de baseras på dina digitala identifierande data.

PersonuppgiftskategorierJuridisk grund
– Digitala identifierade dataBerättigat intresse. Behandlingen av personuppgifter behövs för att vi ska kunna genomföra Taksi Helsinkis berättigade intresse för mätning och uppföljning av användningen av kundapplikationen samt för att utveckla våra tjänster.
Bevaringstid. Taksi Helsinki sparar inte digitala identifierande data, utan dessa delas till analystjänsteleverantörerna för vår kundapplikation, som sparar uppgifterna enligt den tid tjänsteleverantörerna i fråga har angett. Analystjänsteleverantörerna för kundapplikationen specificeras i detalj i avsnittet ”Mottagare med vilka vi delar med oss av dina personuppgifter”. Statistik och rapporter som inte innehåller personuppgifter lagras tills vidare.
Marknadsföring och kommunikation

Utskick av elektronisk marknadsföringskommunikation för att främja Taksi Helsinkis varumärke

Om du beställer vårt nyhetsbrev eller annat motsvarande marknadsföringsinnehåll som skickas automatiskt, behandlar vi dina personuppgifter för att leverera det innehåll eller den kommunikation du beställt beträffande vårt varumärke och våra tjänster.

PersonuppgiftskategorierJurudisk grund
– Grundläggande och identifierande uppgifter
– Kontaktuppgifter
– Samtycken som gäller marknadsföring
Samtycke. Utskick av elektronisk marknadsföringskommunikation baseras på ditt samtycke.
Bevaringstid. Personuppgifterna behandlas så länge som din beställning är aktiv. Dina personuppgifter raderas när du har avslutat din beställning (du kan återta ditt samtycke via länken i marknadsföringskommunikationen eller genom att annars kontakta oss).

Utskick av kundmeddelanden om vår verksamhet eller våra tjänster

Om det sker förändringar i vår verksamhet eller våra tjänster eller vi anser det vara viktigt att informera dig om situationen och kontinuiteten i vår verksamhet eller våra tjänster, kan vi behandla dina personuppgifter för att leverera tillhörande kundkommunikation till exempel per e-post.

PersonuppgiftskategorierJuridisk grund
– Grundläggande och identifierande uppgifter
– Kontaktuppgifter
Berättigat intresse. Behandlingen av personuppgifter behövs för att vi ska kunna genomföra Taksi Helsinkis berättigade intresse beträffande leverans av kundkommunikation om vår verksamhet eller våra tjänster.
Bevaringstid. Personuppgifterna lagras tills vi har levererat kommunikationen i fråga till dig. Därefter raderar vi den lista som gäller utskick av kundmeddelandet.

Upprätthållande av kanaler och reklam i sociala medier för att främja Taksi Helsinkis varumärke

När vi upprätthåller våra kanaler i sociala medier och gör reklam i sociala medier kan vi behandla dina personuppgifter för detta ändamål. Sådan behandling av personuppgifter omfattar exempelvis kommunikation med dig i en av våra kanaler i sociala medier. Dessutom kan vi behandla eller möjliggöra behandlingen av dina personuppgifter när vi ger vår reklampartner för sociala medier uppdrag avseende reklam till målgrupper samt när vi får statistik och rapporter över hur reklamen genomförts.

PersonuppgiftskategorierJuridisk grund
– Grundläggande och identifierande uppgifter
– Uppgifter som du lämnat när du tagit kontakt
– Profil i sociala medier
Berättigat intresse. Behandlingen av personuppgifter behövs för att vi ska kunna genomföra Taksi Helsinkis berättigade intresse beträffande upprätthållande av kanaler och göra reklam i sociala medier samt främja vårt varumärke.
Bevaringstid. Personuppgifterna lagras så länge som du följer oss i sociala medier. Personuppgifter som gäller målgruppsreklam behandlas så länge som reklamkampanjen varar. Statistik och rapporter som inte innehåller personuppgifter lagras tills vidare.

Ordnande av tävlingar och utlottningar för att främja Taksi Helsinkis varumärke

Vi behandlar dina personuppgifter om du deltar i en tävling eller utlottning som vi organiserat. I detta sammanhang behandlar vi personuppgifter till exempel när vi tar emot uppgifter om deltagande, när vi kontaktar vinnarna samt när vi levererar priset från tävlingen eller utlottningen till vinnaren.

PersonuppgiftskategorierJuridisk grund
– Grundläggande och identifierande uppgifter
– Kontaktuppgifter
– Uppgifter som du lämnat när du tagit kontakt
Berättigat intresse. Behandlingen av personuppgifter behövs för att vi ska kunna genomföra Taksi Helsinkis berättigade intresse beträffande organisering av tävlingar och utlottningar samt främjande av vårt varumärke.
Bevaringstid. Personuppgifterna lagras i högst sex (6) månader efter att tävlingen eller utlottningen har avslutats. Därefter raderar vi de personuppgifter som har samlats in och lagrats för ändamålet.
Säkerhet

Kameraövervakning med inspelning i taxibilarna

Vi kan behandla dina personuppgifter beträffande kameraövervakning med inspelning i taxibilarna för att säkerställa säkerheten, skydda egendomen samt göra utredningar. Läs mer om behandlingen av dina personuppgifter med anknytning till kameraövervakning här.

Iakttagande av lagstadgade skyldigheter

Vi kan behandla dina personuppgifter om det behövs för att vi ska kunna uppfylla våra lagstadgade skyldigheter, till exempel för att följa bokföringslagstiftningen eller för att uppfylla en skyldighet att överlåta information till polisen. Personuppgifter som vi behandlar för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter utgörs av de personuppgiftskategorier som specificeras i den här dataskyddsbeskrivningen och som är nödvändiga för att uppfylla den lagstadgade skyldigheten i fråga.

Upprätta, formulera och försvara rättsanspråk

Vi kan behandla dina personuppgifter om det behövs för att vi ska kunna försvara oss mot rättsanspråk, till exempel i samband med rättegångar. Personuppgifter som vi behandlar i detta sammanhang utgörs av de personuppgiftskategorier som specificeras i den här dataskyddsbeskrivningen eller av tilläggsinformation som vi har erhållit i samband med rättsanspråket.

Automatiserat beslutsfattande

Vi kan använda dina personuppgifter för att fatta automatiserade beslut. Sådant automatiserat beslutsfattande kan avse:

•   Kombinering av dig och en ledig taxibil. Du kombineras automatiskt med en viss taxibil endast på grundval av att bilen i fråga befinner sig närmast dig.

•   För automatisk identifiering av din kundnivå enligt stamkundsprogrammet. Om vi upptäcker att du har nått VIP- eller SuperVIP-nivån flyttar vi dig automatiskt förbi en eventuellt beställningskö för att du ska få service snabbare.

Vi kan även ge våra partner tillstånd att göra mätningar och analystjänster samt rapportera resultaten från dessa aktiviteter till oss. Dessa partner kan för ovannämnda aktiviteter utnyttja automatiserat beslutsfattande.

Vi anser att det automatiserade beslutsfattande som vi gör, inklusive profilering, inte har de rättsverkningar som avses i dataskyddslagstiftningen eller annars heller några betydande verkningar för dig.

Mottagare med vilka vi delar med oss av dina personuppgifter

Vid behov kan vi dela med oss av dina personuppgifter med andra instanser. Vi separerar mottagarna av dina personuppgifter i tjänsteleverantörer och övriga mottagare. Tjänsteleverantörer är personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter åt Taksi Helsinki för de ändamål som fastställs i den här dataskyddsbeskrivningen. Övriga mottagare som kan ta emot dina personuppgifter är personuppgiftsansvariga och behandlar personuppgifterna för sina egna ändamål.

Vi kan dela med oss av dina personuppgifter med följande mottagare:

Tjänsteleverantörer

Vi använder olika tjänsteleverantörer för att genomföra de ändamål för behandlingen som vi definierat i denna dataskyddsbeskrivning. Tjänsteleverantörerna behandlar dina personuppgifter åt oss och vi svarar för de utnyttjade tjänsteleverantörernas åtgärder när de behandlar personuppgifterna. Dessa tjänsteleverantörer kan variera men till dessa räknas leverantören av taxiförmedlingssystemet, betalningstjänsteleverantören, leverantörer av IT- och infrastrukturtjänster, programutvecklingstjänsteleverantörer, leverantören av kundservice- och kundresponssystemet, telefonsystemsleverantören för kundtjänsten, den partner som levererar elektroniska marknadsföringsmeddelanden, leverantören av analystjänster för kundapplikationen samt bokföringsbyrån.

Vi är personuppgiftsansvariga vad beträffar den behandling av personuppgifter som tjänsteleverantörerna utför åt oss.

Övriga mottagare

Vi behov delar vi även med oss av dina personuppgifter till övriga mottagare, som själva är personuppgiftsansvariga när de behandlar dina personuppgifter.

MottagareSyfteJuridisk grund
FörareVi delar med oss av dina personuppgifter till Föraren för ändamål som avser erbjudande och genomförande av taxiförmedlingstjänster. Dessutom delar vi med oss av betalningskvittot för beställningen med Föraren om du betalar din taxibeställning via kundapplikationenBerättigat intresse.  Behandlingen behövs för att erbjuda och genomföra taxiförmedlingstjänsterna samt för att genomföra de berättigade intressen som är förknippade med avräkningar mellan Taksi Helsinki och Föraren.
Google MapsVi kan dela med oss av din terminalenhets positionsdata med Google om du använder vår kundapplikation och tillåter att positionsdata samlas in. I dessa fall är syftet med behandlingen av dina personuppgifter att genomföra förbättrade tjänstefunktioner i kundapplikationen på din begäran.Avtal. Behandlingen av personuppgifter behövs för att verkställa avtalet om användning av kundapplikationen mellan Taksi Helsinki och kunden.
 
Samtycke. Behandlingen av positionsdata för terminalenheten baseras på ditt samtycke eller om samtycket till användningen av positionsdata (lokaliseringsuppgifter) entydigt framgår av sammanhanget enligt lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation.
Facebook SKDVi kan dela med oss av dina digitala identifierande data med Facebook för att mäta och följa upp användningen av kundapplikationen samt för syften som är förknippade med utvecklingen av våra tjänster.Berättigat intresse. Behandlingen av personuppgifter behövs för att vi ska kunna genomföra vårt berättigade intresse för mätning och uppföljning av användningen av kundapplikationen samt för att utveckla våra tjänster.
Plattformar för sociala medierVi kan dela med oss av dina personuppgifter med plattformsleverantörer för sociala medier om du följer oss i sociala medier. Dessutom kan vi göra det möjligt för plattformsleverantörerna för sociala medier att behandla dina personuppgifter med anslutning till ett uppdrag om målgruppsreklam.Berättigat intresse. Behandlingen av personuppgifter behövs för att vi ska kunna genomföra vårt berättigade intresse beträffande upprätthållande av kanaler och göra reklam i sociala medier samt främja vårt varumärke.
Externa rådgivareVid behov kan vi dela med oss av uppgifter till externa rådgivare, till exempel revisorer och advokatbyråer om vi är skyldiga till det enligt lag eller om personuppgifterna behöver delges för att vi ska kunna förbereda oss för och försvara oss mot eventuella rättsanspråk som riktas mot oss.Lagstadgad skyldighet. Behandlingen behövs för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter.
 
Berättigat intresse. Behandlingen behövs för att genomföra vårt berättigade intresse beträffande att väcka talan eller skydda oss mot rättsanspråk.
Somstolar, motparter m.fl.Vi kan dela med oss av dina personuppgifter till domstolar, motparter m.fl. om det behövs för att vi ska kunna försvara oss mot eventuella rättsanspråk som riktas mot oss.Lagstadgad skyldighet. Behandlingen behövs för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter.
 
Berättigat intresse. Behandlingen behövs för att genomföra vårt berättigade intresse beträffande att väcka talan eller skydda oss mot rättsanspråk.

Var behandlar vi personuppgifter?

Vi strävar efter att alltid bevara och behandla dina personuppgifter inom Europeiska unionen/Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Vissa tjänsteleverantörer eller andra mottagare kan emellertid vara belägna utanför Europeiska unionen/Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. För att tillbörligt trygga dina personuppgifter ser vi till att lämpliga skyddsåtgärder tillämpas på de mottagare som behandlar dina personuppgifter utanför Europeiska unionen/Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Dylika skyddsåtgärder är till exempel dataöverföringsavtal om internationell överföring av personuppgifter. Om du har frågor om till vilka länder dina personuppgifter överförs och vilka skyddsåtgärder som tillämpas för att skydda dina personuppgifter eller om du vill ha en kopia på dylika skyddsåtgärder, ber vi dig kontakta oss på tietosuojavastaava@taksihelsinki.fi.

Dina rättigheter

Du har med stöd av dataskyddslagstiftningen vissa rättigheter beträffande behandlingen av dina personuppgifter. Om du gör en begäran som avser dina rättigheter, behandlar vi i detta samband dina personuppgifter i den utsträckning det behövs för att vi ska kunna uppfylla dina rättigheter. Gör en begäran om att utnyttja dina rättigheter genom att kontakta oss på tietosuojavastaava@taksihelsinki.fi.

Du har rätt att:

Få tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig. Vi ger dig dessa uppgifter om vi inte har en lagstadgad skyldighet att låta bli att dela med oss av uppgifterna eller om delningen av uppgifterna skulle ha en skadlig inverkan på tredje parters rättigheter och friheter. Observera att du även kan granska och uppdatera dina uppgifter i Taksi Helsinkis kundapplikation.

Uppdatera dina personuppgifter

Du har rätt att begära att felaktiga eller bristfälliga personuppgifter ska korrigeras eller kompletteras. Observera att du även kan granska och uppdatera dina uppgifter i Taksi Helsinkis kundapplikation.

Återta ditt samtycke

I den omfattning som vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att när som helst återta ditt samtycke. Observera att du kan återta ditt marknadsföringssamtycke i Taksi Helsinkis kundapplikation.

Motsätta dig behandlingen av personuppgifter

Du har rätt att motsätta dig behandlingen av personuppgifter som behandlas på grund av berättigat intresse genom att åberopa en personlig, särskild situation. I det här fallet slutar vi använda dina personuppgifter när behandlingen grundas på ett berättigat intresse, om vi inte kan visa att vårt berättigade intresse åsidosätter dina dataskyddsrelaterade intressen, rättigheter och friheter eller om att behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att upprätta, formulera eller försvara rättsanspråk.

Radera dina personuppgifter

I vissa situationer har du rätt att begära att dina personuppgifter raderas. Vi kan dock inte radera dina personuppgifter om till exempel lagen ålägger oss att bevara uppgifterna eller om vi behöver dina uppgifter för att upprätta, formulera eller försvara ett juridiskt anspråk.

 Observera att du också kan radera dina uppgifter i Taksi Helsinkis kundapplikation.

Begränsa behandlingen av personuppgifter

Du har i vissa situationer rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om behandlingen av dina personuppgifter begränsas kan vi utöver att bevara dina personuppgifter endast behandla dem med stöd av ditt samtycke, för att upprätta, formulera eller försvara ett rättsanspråk, eller för att försvara tredje parters rättigheter.

Överföra dina personuppgifter (överföring av uppgifter mellan system)

Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter vi lagrar om dig i en organiserad, allmänt användbar och maskinläslig form (överföring av uppgifter mellan system). I motsats till rätten att få tillgång till personuppgifter, omfattar rätten att överföra uppgifter till ett annat system endast sådana personuppgifter som du själv har lämnat eller som vi behandlar med stöd av vissa juridiska grunder, till exempel ditt samtycke.

Vi kan uppdaterna den här dataskyddsbeskrivningen

Vi kan tidvis uppdatera informationen i den här dataskyddsbeskrivningen till exempel om vi behandlar personuppgifter för nya ändamål eller delar med oss av personuppgifterna med nya mottagare. I det fallet informerar vi dig om uppdateringen på lämpligt sätt. Den senaste versionen av den här dataskyddsbeskrivningen eller dess innehåll publiceras alltid på Taksi Helsinkis webbplats.

Ta kontakt

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du nedan. Om du inte är nöjd med det svar du får har du rätt att lämna in klagomål hos den behöriga tillsynsmyndigheten i Finland. Den behöriga tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter hittar du här.

Den personuppgiftsansvariges kontaktinformation

Taksi Helsinki Oy

Banmästargatan 7 B, 00520 Helsingfors FO-nummer: 0838031-9

Dataskyddsombudets kontaktinformation

tietosuojavastaava@taksihelsinki.fi